WisselstukkenSchadebestekAfspraak
showroom gesloten
Home»Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Privacy Beleid

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek, om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site aanwenden. De door via cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen beveiligde servers van Campingshow Vervaet of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser ook instellen om alle cookies te weigeren, of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je aanmeldt voor een van onze diensten of die contacteert via onze website vragen we jou een aantal persoonlijke gegevens mee te delen. Die gegevens worden enkel gebruikt om onze diensten te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Campingshow Vervaet of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou dan naar een aantal persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Campingshow Vervaet of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in dit privacybeleid, uitgezonderd we hiervoor van jou vooraf uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen.

Derden

Alle informatie en persoonlijke datagegevens worden niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie en jouw persoonlijke data intern binnen onze organisatie worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens, jouw persoonlijke data en jouw privacy te respecteren.

Keuzes persoonlijke data

Inzien/Aanpassen/Verwijderen

Wij bieden je de mogelijkheid tot het inzien, aanpassen, of verwijderen van al je persoonlijke data die op het ogenblik van je aanvraag door ons zijn opgeslagen. Dat kan eenvoudig via e-mail aan info@campingshowvervaet.be of schriftelijk op het adres van onze maatschappelijke zetel : Campingshow Vervaet - Gentse Steenweg 48 - 9160 Lokeren, met vermelding "Persoonlijke data".

Uitschrijven Nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt, vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven en geen nieuwsbrieven van Campingshow Vervaet meer te ontvangen. Al jouw persoonlijke data die in functie van het ontvangen van onze nieuwsbrief door ons zijn opgeslagen, worden bij dit uitschrijven automatisch verwijderd.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Met uitzondering van het IP-adres zal er in geen enkel geval persoonlijke informatie worden doorgestuurd naar Google.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van Campingshow Vervaet. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je nog vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen:

info@campingshowvervaet.be of schriftelijk

Gentse Steenweg 48
9160 Lokeren
België


ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPINGSHOW VERVAET

De volgende voorwaarden worden bij bestelling – levering, ontvangst van factuur als onherroepelijk aanvaard.  Andersluidende voorwaarden uitgaande van de koper worden als niet bestaande beschouwd behoudens schriftelijk akkoord van de verkoper.

 

BESTELLING-PRIJS

 1. De bestelbon getekend door de koper verbindt deze onherroepelijk behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.
 2. De bestelling moet vergezeld zijn van een voorschot met een minimum van 10% t.b.v. NV CAMPINGSHOW VERVAET ; de storting bij bestelling geldt als een voorschot en niet als een waarborgsom. Zij brengt dus voor de koper niet de mogelijkheid mee zijn bestelling af te zeggen, mits verlies van een voorschot.
 3. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de koper zich tot afname. Indien de koper weigert levering af te nemen van het voertuig of van de bestelde goederen, heeft de verkoper de keuze, ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen, ofwel als tegenprestatie de betaling te eisen van een schadevergoeding wegens vernietiging van de verkoop, voor een bedrag gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs, en dit als van rechtswege verworven.      De partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het recht het bedrag van deze forfaitaire vergoeding te betwisten.  Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt zal hij jegens de koper een gelijkaardige schadeloosstelling verschuldigd zijn .
 4. De prijzen van onze prijslijsten/offertes zijn louter informatief en verbinden ons niet, evenmin de eventueel opgegeven kortingen. De goederen worden aangerekend tegen de prijs van de dag van de levering.  Deze prijs, behoudens strijdige bedingen, is te verstaan als netto-prijs, zonder korting, exclusief BTW, contant te betalen bij levering of afhaling.
 5. Indien zich bij de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst een wijziging voordoet in de kostenbepalende factoren om redenen onafhankelijk van onze wil, zijn wij gerechtigd de verkoopprijs overeenkomstig te wijzigen.
 6. Bij afgifte van het vignet 705 (aanvraagformulier voor inschrijving van een voertuig) zal de koper het resterende saldo van het factuurbedrag betalen, tenzij anders toegestaan door de directie.
 7. De verkoopprijs van een voertuig omvat niet: o.a. de eerste servicebeurt, de eerste tankbeurt, de levering van gasflessen, veiligheidskit, de kost van de technische controle, het reservewiel.

 BETALINGEN

 1. Alle betalingsverplichtingen in hoofde van koper dienen uitgevoerd te worden in de woonplaats van de verkoper. Het bedrag van onze facturen is contant en zonder korting betaalbaar bij de levering. In geen geval kan er onderhands betaald worden aan een personeelslid, behalve met schriftelijke goedkeuring door de directie.
 2. Klachten betreffende onze facturen of onze goederen dienen schriftelijk ingediend binnen de 10 dagen na de levering. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar;
 3. Alle tussenpersonen van de koper, en in geval van rechtspersonen, de ondertekenaar zelve verbinden zich hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling van de facturen. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller te allen tijde en in alle omstandigheden persoonlijk gehouden tot naleving van alle verbintenissen die uit de overéénkomst en huidige algemene verkoopsvoorwaarden voortvloeien.
 4. Bovendien brengt elke niet betaling tegen de vervaldatum van rechtswege volgende gevolgen mede:
 • De totaliteit van onze schuldvorderingen, ook deze met tijdsbepaling, wordt onmiddellijk opeisbaar ten laste van de koper,
 • In geval van niet betaling zal de prijs worden verhoogd met een forfaitaire niet-verminderbare vergoeding van 10 (tien) %.  
 • Daarenboven is een nalatigheidsintrest verschuldigd die bepaald wordt op de wettelijke intrestvoet  vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.
 • Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 

LEVERING

 1. Levering en ontvangst geschieden in de instelling van NV CAMPINGSHOW VERVAET of op de door haar aangeduide plaats.
 2. Bij de uitvoering van een bestelling maakt NV CAMPINGSHOW VERVAET voorbehoud voor wat betreft de afwijkingen in maten en modellen. De door haar verstrekte gewichts-, maat- en prijsopgaves, afbeeldingen, tekeningen, openbaar gemaakte gegevens, modellen, monsters, voorbeelden, zijn nimmer bindend doch enkel bedoeld om de koper een algemene voorstelling te verschaffen van de door haar verstrekte producten en diensten.    Indien wij een advies verlenen aan de koper, betreft dit enkel een inspanningsverbintenis in onze hoofde en zijn wij niet gehouden tot het garanderen van enig resultaat.    Aldus behouden wij ons het recht voor een model te leveren dat in sommige details licht afwijkt van het bestelde model.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons als verkoper niet.  Onze leveringsdata worden zo precies mogelijk opggegeven maar zijn afhankelijk van de leverings- en fabricatiemogelijkheden van onze fabrikant.    Vertraging kan nooit aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, weigering van de goederen, noch tot enige schadevergoeding.   Het vormt geen reden voor protest of niet betaling van de factuur.    Wij hebben ten allen tijde het recht om orders in gedeelten te leveren en te factureren alsook onder rembours te leveren of om vooruitbetaling te vorderen en te ontvangen.
 4. De vervoerskosten, tenzij anders bepaald zijn ten laste van de koper. De goederen, zelfs franco verzonden, worden steeds verzonden op risico van de koper.
 5. De leveringen zullen niet teruggenomen of verwisseld worden.
 6. De koper is gehouden de aangekochte goederen af te halen of in ontvangst te nemen op de in de overeenkomst bepaalde leveringsdatum of de datum naderhand bepaald; indien de koper hiertoe niet overgaat zal er lastens hem een bewaringsvergoeding gevorderd worden van 7,50 € per dag vanaf de derde dag, volgend op de datum van de aangetekende ingebrekestelling, onverminderd het recht van de verkoper,om bij voortdurend ingebreke blijven de ontbinding van de overeenkomst en een schadevergoeding te vorderen.
 7. Indien is overeengekomen dat de verkoper met het voertuig naar de technische keuring gaat, wordt dit gereden onder verantwoordelijkheid van de koper. De verkoper is niet verantwoordelijk voor vertraging in het vervoer en /of de schade , door dit vervoer veroorzaakt.
 8. De koper draagt alle risico’s met betrekking tot een voertuig vanaf de dag van de levering. De voertuigen die ons toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel; blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de koper en, bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 B.W wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de koper na volledige betaling van de overeengekomen prijs. De verkoper heeft het recht de goederen terug te nemen in geval van wanbetaling van een of meerdere termijnen.
 2. De koper dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de goede uitvoering van de clausule tot eigendomsvoorbehoud te garanderen.
 3. In geval van niet betaling van onze facturen op hun vervaldag kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. We zijn vanaf dat ogenblik gemachtigd om het verkochte goed terug te halen bij de klant, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de herstelling van het geleden nadeel.
 4. Het feit dat de verkoper één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om zich erop te beroepen.

 

WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onverminderd de artikelen 1641 tot 1648 B.W. en de wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de aansprakelijkheid vanwege gebrekkige goederen kennen wij uitsluitend als waarborg toe deze toegekend door de fabrikant binnen de grenzen door deze laatste omschreven.
 2. De waarborg dekt de normale slijtage niet. De waarborg vervalt en de fabrikant is vrij van alle verantwoordelijkheid indien het materiaal vervormd; veranderd of vermaakt werd, ergens anders dan in onze lokalen en /of de schade aan slordigheid, aan te weinig, een verkeerd gebruik, aan een grote lading (zelfs tijdelijk) of aan een onervarenheid van de koper te wijten is.
 3. Banden, batterijen, lampen en glasbreuk zijn nooit door de waarborg gedekt.
 4. Bij levering van de goederen tekent de koper de leveringsbon af voor ontvangst. Zichtbare beschadigingen moeten op de leveringsbon worden vermeld.    Later worden daaromtrent geen klachten meer aanvaard.
 5. Op uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. Voor montages en constructies dewelke worden uitgevoerd volgens de tekeningen en instructies van de koper,   betreft dit in onze hoofde enkel een inspanningsverbintenis en kan zij niet gehouden zijn tot het garanderen van enig resultaat;   wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid inzake het concept,  de sterkte, noch voor eventueel wettelijk verplichte     

Behoudens opzet zijn wij, zelfs ingeval van zware fout, niet aansprakelijk voor om het even welke schade die de koper of derden zouden kunnen ondergaan en dewelke haar oorzaak zou vinden in een fout, verzuim, nalatigheid, alsmede in een verborgen gebrek in de door ons geleverde goederen die wij niet kenden of niet konden kennen.

 1. De eventuele schadevergoeding waartoe wij uit hoofde van een contractuele en/of extracontractuele aansprakelijkheid zou kunnen gehouden zijn kan nooit hoger zijn dan de vergoeding die wij op onze beurt van onze leverancier of onze verzekeraar ontvangen. Enige onrechtstreekse schade (zoals financiële of commerciële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel e.d.m.) kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling.
 2. De desgevallend verschuldigde waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van het stuk waarvan de constructie en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. Het arbeidsloon blijft steeds ten laste van de koper.  Alle door de fabrikant en/of door ons verstrekte waarborgen vervallen wanneer de koper zijn financiële verplichtingen niet nakomt.

   

HERSTELLINGEN

 1. Alle voertuigen en onderdelen die in onze werkplaatsen worden gebracht, moeten verzekerd zijn tegen alle risico’s. Wij zijn niet verantwoordelijk bij verlies of diefstal van alle losse voorwerpen, uit het voertuig. de firma is evenmin aansprakelijk voor beschadiging of vernieling schade ten gevolge van brand, ontploffing, vorst, overstroming of andere gevallen van overmacht; de ons toevertrouwde voertuigen worden door ons personeel bestuurd onder de volle verantwoordelijkheid van de koper. Proefritten worden gemaakt op risico en onder verantwoordelijkheid van de koper. Hetzelfde geldt voor het eventueel afhalen en terugbrengen van het voertuig.
 2. Het overhandigen of toesturen van de factuur geldt als terbeschikkingstelling van het afgewerkte voertuig. Als het voertuig niet binnen vijf dagen wordt afgehaald , na versturing van een aangetekend schrijven aan zijn eigenaar, dat als ingebrekestelling geldt, zal het voertuig als gestald worden beschouwd en wordt er een stageld aangerekend van 7,50€ per dag
 3. Ingeval van herstelling bezit de verkoper op elk van de in herstelling genomen goederen een retentierecht tot de volledige betaling van de prijs, inclusief interesten en kosten.

 

OVERNAME

 1. Indien de verkoopovereenkomst de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt is deze overname afhankelijk van de levering van het nieuwe voertuig en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd.
 2. De overnamewaarde van het tweedehandsvoertuig is definitief, voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenbik van de levering door de koper, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op de verkoopsovereenkomst of in bijgevoegd document, indien de verkoopovereenkomst de verkoop van een tweedehandsvoertuig door CAMPINGSHOW VERVAET vermeldt, wordt het voertuig verkocht in de staat waarin het voertuig zich bevindt op datum van ondertekening van de verkoopovereenkomst en gekend aan de koper,zonder vrijwaring voor de zichtbare gebreken

GESCHILLEN

 1. Het Belgisch recht , met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is van toepassing.  Voor alle geschillen en betwistingen zijn alleen de Rechtbanken  te Dendermonde bevoegd.